Om projektetLandet runtKalendariumIdébankArkivskåp

Detta har häntBildlänk: Detta har häntRapporterBildlänk: RapporterInspirationsskriftBildlänk: Inspirationsskrift

Bildlänk: Till startsidanTill Startsidan

Detta har hänt

Avstämningsrunda, juni 2003

Agenda kulturarvs programförklaring skickades den 8 juni till alla länsmuseer, länsstyrelser och till Riksantikvarieämbetet för en sista avstämning. Senast den 15 juni ska parterna ha tagit ställning till texten. Därefter kommer programförklaringen att ges sin slutliga form med bilder och under sommaren kommer den att tryckas. Läs den nya programförklaringstexten.

Ny programförklaringstext  - avstämningsversion (pdf, 344 kb)

Avslutande referensgruppsmöte

Den 7 juni träffades projektets referensgrupp för att avsluta arbetet inom Agenda kulturarv, men också för att diskutera framtida samarbetsformer, teman och mötestillfällen. Gruppen kom överens om att även efter det att projektet är slut samlas kring konkreta frågor och fortsätta samverkan.

Referensgruppen består av närliggande organisationer såsom centrala museer, arkiv och bibliotek, arbetslivsmuseernas- och kommunala museernas samarbetsråd, Sveriges Hembygdsförbund med flera. (Läs om tidigare möten längre ner på sidan.)

Minnesanteckningar  - från referensgruppsmötet (pdf, 97 kb).

Museiveckan, mars 2004

Vid årets Museivecka anordnade Agenda kulturarv en programpunkt med titeln "Yrkesroller i takt med tiden". Seminariet handlade om att arbeta professionellt med omvärldsanalyser och bevakning av samhället. Värmland, Västmanland och Gotlands län berättade om sina erfarenheter av att lyssna in andras åsikter och hur detta bidragit till förändrade arbetssätt. Här kan du läsa minnesanteckningar från seminaret.

Minnesanteckningar  (word-fil, 58 kb)

Utvärderingsseminarier, december 2003

Fyra seminarier för utvärdering av projektet Agenda kulturarv hölls i december 2003. Deltagarna gav över lag uttryck för att projektet givit många positiva resultat och effekter. Framför allt lovordades möjligheten att samlas för att gemensamt diskutera grundläggande frågor för kulturarvsarbete, samt alla de kontakter med aktörer som till exempel kommuner, ideella föreningar och skolor som arbetats upp som en följd av projektet. Läs mer om utvärderingsseminarierna och utvärdering.

Sammanfattning  - av utvärderingsseminarierna.

Referensgruppsmöte, november 2003

Den 21 november träffades Agenda kulturarvs nationella referensgrupp i Stockholm. På dagordningen stod diskussioner om förslaget till programförklaring, och om framtida samverkan. Läs mer om referensgruppen och om vad som sades vid mötet.

Sammanfattning  - av referensgruppsmötet.

Remissrunda, oktober-december 2003

I mitten av oktober gick Agenda kulturarvs programförklaring ut på remiss till alla länsmuseer, länsstyrelser och Riksantikvarieämbetet. Övriga samarbetspartners, centrala organisationer och andra myndigheter inbjöds att komma med synpunkter. Remissen syftade till att låta samtliga personer och organisationer som medverkat i Agenda kulturarvsprocessen få ta del av och ha synpunkter på projektets programförklaring innan den färdigställs.

Förslaget var en bearbetad version av det utkast som presenterats och diskuterats vid Majmötet samma år. Läs förslaget och mer om remissen.

Remissförfarande och synpunkter  - läs om hur det gick till och vad som sades.

Diskussionsseminarium september, 2003

Den 24 september hölls ett diskussionsseminarium i Stockholm. Inbjudna var representanter från samtliga län och Riksantikvarieämbetet. Syftet med dagen var att göra en avstämning i arbetet med att skriva programförklaringen, och att förbereda höstens remissrunda då ett förslag på programförklaring skickas ut i landet för synpunkter.

Sammanfattning  - av diskussionsseminariet.

Majmötet 20-22 maj, 2003

Vid det möte som hölls i Västerås 20-22 maj, Majmötet, träffades närmare 250 representanter från en rad organisationer med anknytning till kulturmiljövård och historia. Diskussionerna under mötet fokuserade på vilken inriktning framtidens arbete med kulturarv ska ha.

Inför mötet togs ett första utkast till programförklaring fram. Utgångspunkt för utkastet var det material som återrapporterats från olika aktörer runt om i landet i mars samma år.

Sammanfattning  - av Majmötet.

Återrapportering, mars 2003

I mars 2003 lämnade länen, Riksantikvarieämbetet och Svenska kommunförbundet in sammanfattningar av de diskussioner man fört inom ramen för Agenda kulturarv. Läs det återrapportrade materialet.

Återrapportering   - del 1 (pdf, 313 kb).
Återrapportering   - del 2 (pdf, 761 kb).

Kontaktpersonsmöte, februari 2003

Den 3 februari träffades kontaktpersoner för Agenda kulturarv på ett arbetsmöte i Stockholm. Syftet med mötet var att diskutera riktlinjer för arbetet under år 2003 och att dela med sig av erfarenheter från det egna länet.

Sammanfattning   - dokumentation av kontaktpersonsmöte i februari 2003 (pdf, 130 kb).

Nationella seminarier, november 2002

I början av november hölls tre nationella seminarier med syfte att sammanfatta projektets första fas och inleda dess andra.

Nationella seminarier   - inbjudan (pdf, 891 kb).
Sammanfattning   - av de nationella seminarierna (pdf, 95 kb).

Referensgruppsmöte, augusti 2002

I slutet av augusti hade referensgruppen för Agenda kulturarv sitt första möte. Gruppen består av representanter från en rad centrala museer, Hembygdsförbundet, arkiv och bibliotek med flera.

Referensgruppsmöte   - sammanfattning (pdf, 37 kb).

Kontaktpersonsmöte, april 2002

Under våren 2002 hade arbetet med Agenda kulturarv tagit en mer konkret form. Av den anledningen bjöds Agenda kulturarvs kontaktpersoner runt om i landet in till ett arbetsseminarium. Syftet var att få inblick i varandras arbete och dela med sig av sina erfarenheter.

Sammanfattning   - arbetsseminarium 10 april 2002 (pdf, 61 kb).

Upptaktsseminarium, april 2001

Under tre intensiva dagar i april diskuterade företrädare för kulturmiljövården sektorns framtidsfrågor vid Agenda kulturarvs upptaktsseminarium. Syftet med seminariet var att väcka inspiration till framåtsyftande utvecklingsarbete och en positiv, kritisk diskussion kring kulturarvets roll i samhället.

Program   - upptaktsseminarium (pdf, 185 kb).
Gruppuppgift   - upptaktsseminarium (pdf, 307 kb).
Resultat   - upptaktsseminarium (pdf, 61 kb).

Fotografi som visar detalj av Kockumskranen i Malmö.
Foto: Bengt A Lundberg

Agenda kulturarv, Riksantikvarieämbetet, www.raa.se,
telefon 08-51918000 e-postadress riksant@raa.se.