Om projektetLandet runtKalendariumIdébankArkivskåp

Detta har häntBildlänk: Detta har häntRapporterBildlänk: RapporterInspirationsskriftBildlänk: Inspirationsskrift

Bildlänk: Till startsidanTill Startsidan

Möte med referensgruppen

Den 21 november träffades Agenda kulturarvs nationella referensgrupp i Stockholm. På dagordningen stod diskussioner om förslaget till programförklaring, och om framtida samverkan.

Positiva reaktioner

Referensgruppen är eniga om att inriktningen i programförklaringen är bra. Man känner igen sig och tyckter att de tankar som uttrycks är spännande och utmanande att arbeta vidare efter.

Diskussionen handlade mycket om det faktum att vi fortfarande befinner oss i början av processen med att förnya kulturarvsarbetet, och om att man måste se programförklaringen som ett delmål i arbetet. Den process som följer efter det att programförklaringen är färdig, när de nya synsätten ska omsättas i praktiken, är det allra viktigaste.

Redan nu gav referensgruppen en rad förslag på vad man anser bör justeras. Mer uttömmande svar kommer att skickas från respektive organisation som svar på remissen.

Samverkan i framtiden

Gruppen är överens om att man, även efter det att projektet är slut, vill samlas kring konkreta frågor och fortsätta dialogen.

En arbetsform som föreslogs var att samlas och samverka kring teman. Värdskapet för det fortsatta arbetet föreslogs växla mellan referensgruppens olika institutioner. På så vis får man tillstånd ett gemensamt ansvarstagande för processens fortlevnad.

Läs mer om vad som sades vid mötet i minnesanteckningarna.

Möte med referensgruppen  - minnesanteckningar (pdf, 117 kb).

Mer om referensgruppen

Agenda kulturarvs referensgrupp består av ett antal centrala organisationer inom musei- bibliotek- och arkivsektorn. Referensgruppen träffas ett par gånger per år för att diskutera de övergripande frågor som projektet väcker.

Representerade organisationer är; Arbetslivsmuseernas samarbetsråd, Centrala museernas samarbetsråd, Kommunala museernas samarbetsråd, Kungliga biblioteket, Nordiska riksmuseet, Riksarkivet, Språk- och folkminnesinstitutet, Statens historiska museum, Statens maritima museer och Sveriges Hembygdsförbund.

Agenda kulturarv, Riksantikvarieämbetet, www.raa.se,
telefon 08-51918000 e-postadress riksant@raa.se.