Om projektetLandet runtKalendariumIdébankArkivskåp

Detta har häntBildlänk: Detta har häntRapporterBildlänk: RapporterInspirationsskriftBildlänk: Inspirationsskrift

Bildlänk: Till startsidanTill Startsidan

Synpunkterna har sammanställts

Under januari har en sammanställning av remissvar och synpunkter som har inkommit på förslaget till programförklaring tagits fram. Det finns en del tydliga tendenser i materialet.

Synpunkterna i korthet

De allra flesta ställer sig bakom de grundidéer som presenteras i förslaget vad gäller till exempel att sätta människan i centrum, att ta fasta på bruk och användning av kulturarv samt att orientera verksamhet och värdegrund mot ett mer aktivt förvaltningsperspektiv. En övervägande majoritet är uttalat positiva till projektet och den process som satt igång.

Många har dock svårt att känna igen sig i förslaget. De allra flesta efterlyser en genomgripande omarbetning av dokumentet där nedkortning, språklig bearbetning, problem- och nulägesbeskrivning ska vara ledord, och där ambitionen är att förtydliga syfte, mål, mottagare och process samt att ge innehåll och formuleringar en mer positiv och slagkraftig ton. Dessutom måste kulturarvsarbetets samhälleliga nytta, långsiktiga tidsperspektiv, specifika kunnande, roll- och ansvarsfördelning och relation till omvärlden tydliggöras.

Nedan kan du ladda ner hela sammanfattningen, samt det förslag som var ute på remiss och en läsanvisning.

Synpunkter på förslag till programförklaring  - sammanfattning (pdf, 124 kb)
Förslag till programförklaring  - pdf, 259 kb.
Läsanvisning  - pdf, 116 kb.

Vilka har svarat?

Utöver länsmuseer, länsstyrelser och Riksantikvarieämbetet har även Agenda kulturarvs referensgrupp inbjudits att komma med synpunkter. I referensgruppen ingår bland andra Svenska Hembygdsförbundet, Kommunala- och Centrala museers samarbetsråd, Arbetslivsmuseernas samarbetsråd, Nordiska museet, Historiska museet, Kungliga biblioteket och Riksarkivet.

Dessutom har ett femtiotal institutioner, centrala organisationer, myndigheter och föreningar inbjudits att komma med synpunkter på förslaget.

Vad händer nu?

Förslaget till programförklaring omarbetas nu med utgångspunkt i de synpunkter som kommit in. Arbetet kommer att förankras hos företrädare för länsmuseer, länsstyrelser och Riksantikvarieämbetet genom en andra avstämningsrunda i maj. Programförklaringen beräknas vara färdig i början av sommaren.

Förnyelsearbetet startar

Programförklaringen är tänkt att fungera som språngbräda för fortsatt förnyelsearbete. I programförklaringen presenteras inriktningen för det framtida gemensamma arbetet med kulturarv. Tanken är att denna inriktning ska få en mer konkret form i regionala och lokala handlingsprogram.

Fotografi föreställande en vägskylt med ortsnamnet "Sanningslandet".
Lutar det åt rätt håll? Foto: Pål-Nils Nilsson

Agenda kulturarv, Riksantikvarieämbetet, www.raa.se,
telefon 08-51918000 e-postadress riksant@raa.se.