Om projektetLandet runtKalendariumIdébankArkivskåp

BakgrundBildlänk: BakgrundSyfte och målBildlänk: Syfte och målTidsplanBildlänk: TidsplanVem gör vadBildlänk: Vem gör vad

Bildlänk: Till startsidanTill Startsidan

Vem gör vad

Agenda kulturarv var ett samverkansprojekt mellan länsmuseernas samarbetsråd, länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet. Huvudarbetet bedrevs i länen. Varje län hade en projektorganisation med minst en kontaktperson.

Arbetet inom Agenda kulturarv byggde på delaktighet och samverkan. Det handlade såväl om samverkan mellan kulturarvsområdets organisationer, som om bred samverkan med omgivande samhälle. Hela personalen i de deltagande organisationerna erbjöds också möjlighet att delta.

Projektledningen

Projektet styrdes nationellt av en samordningsgrupp. Den nationella samordningsgruppen hade ansvar för förankring inom sina respektive organisationer och styrde projektets inriktning. I gruppen fanns representanter från Länsmuseernas samarbetsråd, Länanstikvarieföreningen och Riksantikvarieämbetet. Representanter för Sveriges kommuner och landsting (dåvarande Svenska kommunförbundet) och Statens kulturråd adjungerades till samordningsgruppens möten. Samordnignsgruppen upplöstes när projektet avslutades i och med att programförklaringen blev färdig i augusti 2004.

Till sin hjälp hade samordningsgruppen en projektgrupp. Projektgruppen drev och samordnar arbetet nationellt. Även projektgruppen upplöstes i och med att projektet avslutades.

Referensgruppen

Närliggande organisationer såsom centrala museer och arkiv, kommunala museer och Sveriges Hembygdsförbund med flera har knutits till arbetet i form av en referensgrupp. Denna grupp har fortsatt att träffas för att diskutera gemensamma utvecklingsfrågor även efter projektets slut.

Fotografi av projektgruppen.

Projektgruppen: Åsa Magnusson, Maria Jansén och Sophie Nyman
Foto: Denny Lorentzen.

Agenda kulturarv, Riksantikvarieämbetet, www.raa.se,
telefon 08-51918000 e-postadress riksant@raa.se.